A spiráldinamika egy olyan nézőpontot jelent, amely segít rálátni az egyéni, a közösségi és a kulturális, vagy spirituális folyamatainkra. (Richard Dawkins és dr Clare Graves elméletét fejlesztette tovább Don Beck, illetve Christopher Cowan s így jött létre ez a modell az integrálpszichológián belül.)

Életünk valamennyi szegmensét jellemzi egyfajta haladási irány, amelynek jellegzetes íve van. Akár a szakmai utunkat vizsgáljuk, akár a kapcsolatainkat, vagy esetleg egy kevésbé fontos életterületünket, sőt nézhetjük az emberi csecsemő testének, vagy a tudatának szakaszos formálódását, a spiráldinamika által körülhatárolt tudatossági szintek mentén könnyen megérthetjük aktuális problémáink természetét s megpillanthatjuk a szükséges fejlődési lépcsőket. (Általánosságban véve érdekes, hogy az egyéni és a közösségi érdekek a szintek egymásutániságában felváltva jelennek meg.)

Összesen 8 szintet definiál a modell és ezeket színekhez köti, de említ egy 9-edik szintet is (KORALL), azonban ez még nem került leírásra.

 Az első szint a BÉZS. Ez a túlélésről szól. A szokások és az ösztönök ezt szolgálják. Nincs elkülönült én-érzés. Idetartozik analógiás síkon az újszülött lét, az ősközösségek működése, a hajléktalanok világa, a katasztrófa sújtotta térségekben élők viselkedése, az időskori mentális hanyatlás stb.

A második szint a BÍBOR.  Ideköthető a babonás gondolkodás és a tehetetlenség élménye. Az egyéni felelősség nem körvonalazódik; az érintett kívülről várja a megoldást. Lényeges a klánhoz, vagy a családhoz való tartozás, illetőleg az ősök tisztelete. A mágia, az amulettek használata, a szellemvilág jelent támaszt.

(Az első két szintet asztrológusi szemmel a Neptunusz (kiszolgáltatottság, áldozat szerep, tehetetlenség, bizonytalan énhatárok), a Szaturnusz (esetleg az Uránusz) diszharmonikus állásaihoz (felnőtté válás, elkötelezett küzdés hárítása) s nem tudatos megéléséhez kötném. A mágia miatt a Plútó is bejön a képbe. A bíborhoz a Hold (és a Rák jegyének), vagy akár a Mérlegnek és a Vízöntőnek az alacsonyabb tudatossági szintű megélései ugyancsak odakanyarodnak: gyermek szerep, önállótlanság; önmagának a kapcsolatokon, a közösségen keresztül történő definiálása. )

A harmadik szint a PIROS. Aki ezen a szinten működik egy kérdésben, az erővel, harccal, energia befektetéssel kíván célt érni. A hatalom, az impulzivitás, a kontroll és az egocentrizmus jellemzi. Idetartoznak a háborúk, a maffia, a szenvedélybetegségek.

(Mindez nagyjából párhuzamba állítható a nyers, ösztön síkon megnyilvánuló, egoista Marsikus energiával, (főleg a Kos jegyével) asztrológiai értelemben, de a Plútóval (Skorpió), a Nappal (Oroszlán) és a Bak jegyével is analóg lehet pl. a hatalomra törekvés, vagy a kontroll.)

A negyedik szint a KÉK. A fegyelmezetlen, kaotikus magatartás és elvek helyébe rendet, pontos szabályokat, kötelességtudatot hoz. Lemondást az élvezetekről. Az autoritás, a hierarchia, a dogmák és a csoportnormák alapvetőek. Ilyen rendszer a feudalizmus, a totalitárius diktatúra és a vallási fundamentalizmus. Az alkalmazotti munkakör általában ide sorolható.

(Asztrológiailag felmerülhet az engedelmes, a lázadást kerülő, az irányításhoz alkalmazkodó szürke eminenciás, a Szűz jegyének hasonlósága a fejünkben, vagy a Bika stabilitásra és biztonságra hajló felfogása. Az autoritás szemszögéből pedig előkerülhet az Oroszlán jegye s annak a kevésbé érett variációja, vagy akár a Bak (Szaturnusz) nagyobb, távoli célért alázattal, kitartóan törekvő, illetve strukturáló funkciója.)

Az ötödik szint a NARANCS. Itt a siker, a hatékonyság, az önérvényesítés, a függetlenség, a lehetőségek felismerése és az egyéni profit a fontos. Az analitikus gondolkodás mentén keletkező tudományos eredmények, a komplex megoldások számítanak. Törtető, anyagi célokra irányuló, ám kreatív életérzés. A vállalkozók közül azok tartoznak ide, akik főként egzisztenciális szempontok miatt önállósodtak. Tipikus ezen a szinten az önkifejezés igénye, ám főként önző érdekek dominálnak. A jelenlegi nyugati világ, a multi cégek és a materializmus ide csatlakoznak.

(Asztrológiai analógiák: a Bika anyagi természetű törekvései és az Oroszlán, vagy a Kos autonóm, kreatív, egocentrikus, versengő hajlamai alacsony minőségben, vagyis ösztön síkon így működnek. A Szűz hatékonyságra összpontosító, érzelemmentes, analitikus megközelítései szintén idetartozhatnak. Az új lehetőségekre való nyitottság valamennyi levegő jegyre: főleg az Ikrekre és a Vízöntőre, illetve pl. a változó jegyek közül: a Nyilasra, a Halakra is igaz. )

A hatodik szint a ZÖLD. Megjelenik az igény az önismeretre, a belső tartalmak felfedezésére. A következő értékek domborodnak ki: empátia, nyitottság, őszinteség, elfogadás, harmónia, szeretet, megosztás, természet. Az ember, mint közösségi lény önmagán túlmutató, vagy ökológiai problémákra keresi a választ. Kulcs témák: környezetvédelem, személyközpontú pszichoterápia, humanisztikus és transzperszonális irányzatok, állatvédelem, emberi jogok.

(Ez a szint ismét két emelkedett asztrológiai megélési síkot kapcsol be: a lelkit és a szellemit egyaránt megmozgatja. A Vízöntő, a Halak, a Rák és a Skorpió jegyének ösztön síknál magasabb kifinomultságú késztetései, vonásai bukkannak fel: odafigyelés a másikra, érzelmek szerepe. A Vízöntőnek sokat jelentenek az eszmék és az emberiséget, valamint a világot érintő nagy kérdések; a Halak együttérző, önzetlen s elfogadó; a Rák jó esetben nyitott, közvetlen, természetes, toleráns és gondoskodó; a Skorpió pedig befelé figyel, kedveli a pszichológiát. Az elfogadás, vagy az ideákért, a magasabb tudásért való lelkesedés a Nyilasra is jellemző. A Mérleg harmonikus együttműködést szeretne.)

A hetedik szint a SÁRGA. Itt a rugalmasság, a spontaneitás, a flow, illetőleg az integráció és a holisztikus látásmód számít. Nyertes-nyertes megoldásokat keres az ember ezen a szinten s elfogadja a világ ellentmondásait. Alkotó energiáját a dolgok lényegére irányítja, felhasználva az összes korábbi szint praktikus ismereteit.

(Asztrológiailag a kiegyensúlyozottan működtetett levegő jegyek: az Ikrek, a Mérleg és a Vízöntő laza, kötetlen, szabad, reformokra szomjazó életstílusa jut eszembe, valamint az Oroszlán harmonikus arca. Ez utóbbi kreatív, önálló s stabil identitással, gyakorlati érzékkel is rendelkező jegy, ha túllép az egocentrikus beállítottságán. A Nyilas szintén idesorolható, mert szabadságvágya és utazási kedve, elfogadó, rugalmas attitűdje (harmonikus megnyilvánulás esetén) ugyancsak rárímel erre a megközelítésre. Az érett Bak lényeglátásától, függetlenségétől, felnőttes gyakorlatiasságától sem idegen ez az attitűd. A flow-t pedig bármelyik jegyhez köthetjük más-más szituációra gondolva. Talán mégis a Halak tud leginkább feloldódni.)

Az utolsó, azaz a nyolcadik szint a TÜRKIZ ( jelen tudásunk alapján). Minden élőlény javát globálisan szem előtt tartva gondolkodik, aki ezen a szinten áll hozzá egy témához. Minimalista életmódot követ, feltételek nélkül nyújt szolgálatot és univerzális, egységes, összetett rendszerekben látja a világot. (Megvilágosodott?)

(A Bak, a Vízöntő és a Halak is képes szellemi síkon magasabb célokra fókuszálva, emelkedett, önzetlen módon létezni. Természetesen ezen jegyek harmonikusan működő bolygói ugyanezt képviselhetik egy horoszkópban: a Szaturnusz, az Uránusz, a Jupiter és a Neptunusz, avagy konkrétan bizonyos jógik, a tiszta csatornaként működő spirituális tanítók és a kikristályosodott szellemi elvekkel összhangban élő önzetlen segítők stb. )

Összességében elmondható, hogy idővel mindenki kifejleszthet magában olyan minőségeket, (akár a legmagasabb szinten), amik egyes jegyekkel, vagy bolygókkal analógiába állíthatók, nemcsak azon jegyek képviselői, amiket felsoroltam. Előfordulhat, hogy azok számára könnyebben megy egy-egy szint működtetése, akik az adott energiát, jegyet a horoszkópjuk szerint hangsúlyosan és pszichológiai önismereti tudatosságuk kapcsán érettebb szinten képviselik aktuálisan, de ez nem ennyire egyszerű, hiszen a legtöbb ember nem is tud róla, hogy rendelkezik-e például egy Uránusz fényszöggel, vagy erős neptunuszi hatás jellemzi-e. (Sokan csak a Nap jegyüket, esetleg az aszcendensük jegyét ismerik.) Azért tértem ki ugyanakkor a jegyek és a bolygók minőségi síkjaira is, mert nem mindegy, hogy valaki ösztön síkon működteti pl. az Oroszlán energiát egy helyzetben, vagy a jegyre vonatkozó legkifinomultabb szellemi szinten. (A középső asztrológiai tudatossági sík a lelki egyébként.)

Úgy képzelem, hogy a spiráldinamikai modell kilencedik, tehát KORALL szintje talán túlmutat majd minden kategórián, így az asztrológia valamennyi archetípusán, jegyén, bolygóján és aspektusán, illetve a pszichológia mostani keretein, ha megfogalmazásra kerülnek egyszer a jellegzetességei. Egyelőre azonban nem tart ott az emberiség, hogy le tudja írni a következő fejlődési stáció lényegét …

 

 

 

(Forrás: http://integralonismeret.hu/integral-szemlelet/spiraldinamika) és     http://www.integralintezet.hu/olvasoszoba/spiraldinamika/